I uke 11 (neste uke) starter arbeidet med å etablere vårt nye nedgravde avfallssystem. Vi henstiller alle foreldre til å passe ekstra godt på barna. Søppelskuret utenfor M240 må rives for å få plass til det nedgravde anlegget, så containerne som står der inne må stå ute i friluft mens anleggsarbeidet pågår. Vi henstiller beboerne om å ikke overfylle containerne og holde bakken rundt ren. Søppelskuret utenfor M232 vil være operativt inntil nytt anlegg kan tas i bruk.

Her er meldingen fra Steinbakken entreprenør as:

Beboerinformasjon mars 2016

ANLEGGSPERIODE: UKE 11-13 2016

BADEBAKKEN BORETTSLAG ETABLERER NYTT NEDGRAVD AVFALLSANLEGG

Avfallsbrønnene vil være klare til bruk etter at sperregjerder er fjernet og innkasthus er merket

Arbeidet vil omfatte:  

  • Riving/bortkjøring av eksisterende avfallshus  
  • Oppgraving av byggegrop for avfallsbeholder  
  • Montering av avfallsbeholdere  
  • Tilbakefylling med egnede knuste steinmasser  
  • Asfaltering

SIKRING AV BYGGEPLASSEN

Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET

Grunnarbeidene vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Badebakken borettslag håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Badebakken borettslag har engasjert Steinbakken entreprenør as til å gjennomføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til tlf 22 80 22 00

WWW.STEINBAKKEN.AS