Om generalforsamlinger

Hvem bestemmer i Badebakken borettslag?

Borettslagsloven sier: Generalforsamlingen har øverste myndighet i borettslaget.

Det skal holdes minst en generalforsamling hvert år, der alle andelseiere har rett til å avgi sin stemme i de saker som legges frem. Generalforsamlingen er regulert gjennom kapittel 7 i loven om borettslag og borettslagets vedtekter § 9.

Ordinær generalforsamling / årsmøte

Ordinær generalforsamling, eller årsmøte som det kalles av USBL, holdes må holdes en gang i året, og i vårt borettslag er tradisjonen å holde den sent på våren/forsommeren. Loven krever at den avholdes innen utgangen av juni. Det er selvsagt ingen plikt til å møte opp, men andelseiere som ikke deltar eller avgir en fullmakt har dermed heller ingen innflytelse på styringen av borettslaget. De siste årene har vi hatt ganske godt oppmøte på generalforsamling. Husk at dette er en god anledning til å bli kjent med andre beboere!

I vårt borettslag er det 82 andeler. 6 av andelene er eid av samme andelseier, Oslo kommune, så til sammen vil det være maksimalt 77 stemmeberettigede når det avholdes generalforsamling ifølge borettslagsloven. Det er mange i borettslaget som har sameie i andel i borettslaget, og de må bli enige seg i mellom før de avgir stemme.

Dersom du ikke har mulighet for å delta, kan du gi fullmakt til noen andre. En andelseier kan kun ha en fullmakt fra én annen andelseier. Du må gi tydelig tegn til møteleder dersom du forlater generalforsamlingen slik at stemmetallet kan oppdateres.

Årsregnskap avlegges alltid på generalforsamling, og er en viktig del av innkallingen. Styret leverer også en årsrapport som forteller om arbeidet som er gjort i løpet av året.

På slutten av generalforsamlingen er det valg. Det normale er at det er valg annet hvert år på styreleder og en eller to styremedlemmer. Året etter er det valg av to eller tre vanlige styremedlemmer. Hvert år velges det to varamedlemmer og to personer til å sitte i valgkomiteen.

Ekstraordinær generalforsamling

Loven sier at styret kan når som helst kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling. Dette gjøres typisk dersom styreleder må gå av, eller dersom borettslaget trenger avgjørelser som bør tas av alle beboerne i fellesskap. I noen tilfeller er styret lovpålagt å gjøre dette, f.eks. ved opptak av fellesgjeld eller salg av eiendom.

Revisor kan også kalle inn til ekstraordinær generalforsamling, la oss håpe vi slipper dette, for det er ikke noe godt tegn.

Dersom 10% (minst 8 andelseiere i vårt borettslag) av andelseierne krever det, og har saker de vil ta opp, kan det også kalles inn til forsamling. Dette vil i normale situasjoner være unødvendig, gitt styret kan gjøre innkallelsen på vegne av beboere som ber om det, dersom styret mener det vil være hensiktsmessig.

Varsling om generalforsamling

Før hver ordinære generalforsamling vil det først henges opp oppslag om at andelseiere kan komme med saker som skal behandles av generalforsamlingen. Dette kan være alt fra forslag til nytt sykkelskur, til endring av vedtekter eller ordensregler.

Det kan være lurt å kontakte styret på forhånd dersom du lurer på hvordan du skal gå frem. Ved mindre saker, som ikke gjelder regelendringer, kan det hende at styret vil være enig med beboer og vedta dette på ordinært styremøte dersom dette er mulig. Dette sparer beboerne for tid på generalforsamlingen. Andre forslag kan kreve at styret jobber en del med sin innstilling, og kanskje til og med må hente inn ekstern hjelp.

Innkalling til generalforsamling

Alle andelseiere i borettslaget vil få skriftlig innkalling til generalforsamlinger i vårt borettslag. Det settes også opp oppslag og kunngjøringer på hjemmesiden vår. De som har meldt seg på tekstmeldingssystemet vil i tillegg få en påminnelse rett før. Husk at når innkallingen kommer er det for sent å komme med forslag til nye saker, se avsnittet over.

I de aller fleste tilfeller er det lurt å snakke med styreleder og styremedlemmer dersom man har noe på hjertet før generalforsamlingen, slik at ting kan avklares på forhånd, særlig dersom det kan være noe som vil føre til lang debatt. Et eksempel er at styret kan ha kommet med uheldige eller utilstrekkelige formuleringer i forslag til vedtak, og disse vil styret gjerne ha tilbakemelding på umiddelbart, slik at avviklingen av generalforsamlingen blir raskere og bedre.

Man har normalt litt tid på seg fra innkallelsen kommer til generalforsamlingen holdes, så les innkallelsen med en gang den kommer i postkassa og notér ned ting du vil ta opp med styret. Som nevnt: Ikke nøl med å ta kontakt så fort som mulig.

Registrering

Styret vil alltid være til stede i fellesrommet i god tid før generalforsamlingen begynner, og jo flere som kommer og registrerer seg før møtet starter, jo raskere kommer generalforsamlingen i gang, og jo større er sjansene for at man kan rekke den fotballkampen på teve man har lyst å nå.

Det hjelper å vite hva andels / leilighetsnummeret er, men dersom du ikke vet det, så holder det lenge å fortelle hvilken adresse, etasje og leilighet man bor i, f.eks. Maridalsveien 236, H0502. Dette nummeret skal stå i dørkarmen på inngangsdøren og på postkassen.

Vedtak på generalforsamlinger

Det er best om du leser om dette i vedtektene og i borettslagsloven, men generelt er det slik at det stort sett kreves alminnelig flertall for de fleste saker. Vedtektsendringer må vedtas med to tredjedels flertall, det gjelder også for opptak av gjeld.

Generalforsamlingen kan bare gjøre vedtak innenfor lovens rammer og er også begrenset av kontrakt med boligbyggelaget (USBL). Dette betyr at generalforsamlingsvedtak ikke nødvendigvis er juridisk gyldige, uansett hvor stort flertall de er vedtatt med. Tilknytning til USBL kan f.eks. ikke sies opp uten at USBL godkjenner det. Borettslagsloven og andre norske lover spesifiserer mange ting som ikke borettslaget kan vedta seg bort fra.

 

Les mer