Det andre tiåret

1998-2007 Lysere tider

Økonomien

Rentenivået senket seg utover 90-tallet og tidlig 2000-tall. Samtidig var det store avdrag å betale siden det hadde vært så lang betalingsutsettelse de første årene.

Dette har vært en gjenganger fram til i dag. Flere ganger på 2000-tallet ble det diskutert IN-ordning eller refinansiering med lengre løpetid slik at det skulle bli mulig å få ned husleien. Lengre løpetid ble stemt ned av et flertall på en generalforsamling. Etablering av IN-ordning trakk så langt ut i tid, blant annet fordi den ikke kunne kombineres med fastrente, at da den endelig ble vedtatt så viste det seg at det var tekniske hindringer i veien på grunn av lånestrukturen.

De høye kapitalkostnadene har medført at fellesutgiftene i borettslaget holdt prisene på leilighetene kunstig nede i forhold til sammenlignbare eiendommer utenfor borettslaget.

Vedlikehold, nærmiljøet og hendelser

Gjengangere i denne perioden var tette kloakkrør, særlig gjaldt dette 232 som har eget rør ut i gaten, og dette røret hadde en bøy (svank) der det samlet seg rusk. Det var mye klaging på lite vann i springen, eller at det bare kom kaldt vann. Det ble rapportert mye om lekkasjer i vinterhager, og det var mye arbeid for å få rettet opp dette. Mangel på sykkelparkering var oppe flere ganger, både som henvendelser fra beboere og på generalforsamlinger.

Grøntkomiteen var veldig aktiv en stund. Gjerder ble oppgradert. Tidligere var alle plenene inngjerdet, men mange av de unødige gjerdene ble fjernet

Siden 2000 har det vært en rivende utvikling av nabolaget vårt, noe som blant annet har ført til at kvadratmeterprisene har økt betraktelig i forhold til sammenlignbare områder den gangen. «Bananblokken», altså Sameiet Badebakken 2-34, i nord, ble ferdigstilt tidlig på 2000-tallet. Deretter kom Voldsløkka Park og Lisa Kristoffersens plass i vest, og Bjølsen Studentby i sør. Utbyggingen av Nydalen, Idun-tomten og flere andre ndustritomter har selvsagt også bidratt sterkt til prisutviklingen og endringen av nabolagets karakter.

Informasjonsbrev 31. mars 2004 kunne fortelle om fremgang i arbeidet med å bygge balkonger på endeveggene på Hus 1-4. Renten ble bundet til 3.7 prosent i husbanken for fem år fremover. Rapport var kommet fra Ing. Baastad etter ventilasjonsrens denne vinteren. Borettslaget hadde også fått melding om at Bergensgata 45 skulle rehabiliteres eller bygges på nytt.

Da bebyggelsen i Voldsløkka Park på andre siden av Bergensgata ble bygget i 2002-2003, oppstod det en liten lokal katastrofe da en gravemaskin grov gjennom hovedvannledningen ute i Bergensgata. Det er utrolig hvor mye vann som kan komme ut av et rør med diameter 60cm. Både beboerne og åstedslederen fra politiet var veldig glade for at vannet fant veien sørover langs Bergensgata og Bentsebrugata før det rant ned i Akerselva, ellers kunne vi risikert store utgravinger på vår tomt.

På generalforsamlingene var spørsmålet om utbygging av loft en gjenganger. Det første loftet ble bygget ut på toppen av 242 i 2005. Balkonger på endeveggene på lavblokkene ble vedtatt våren 2005. Arbeidet utført av BM overflateteknikk på sommeren. Prosjektet skulle vare fra juni til september, og forproduksjon ble gjort i utlandet.

1. juli 2006 ble loven om at borettslagsandeler skal registreres i grunnboken satt i kraft, slik lov av 17. juni 2005 nr 94 bestemte. Denne ble laget som en konsekvens av borettlsagsloven av 6. juni 2003. Den nye brl ble satt i kraft 15. august 2005, og borettslagsstyret jobbet litt med dette.

I 2006 bestemte Grøntkomiteen at søppelskur, gjerder, blomsterkasser og pergolaer ble malt lysegrå, en farge de beholdt til de ble skiftet ut i 2015. AMKÅ ble hyret inn for å legge kantstein og utføre annet anleggsgartnerarbeide.

I 2007 ble det innført Digital-TV-tilbud fra Get, og alle måtte oppgradere TV-en sin med en boks fra Get.