Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Badebakken borettslag vil bli avholdt 25. mai.

Frist for innmelding av saker er 30. april.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

Grunnet tiltak i forbindelse med nasjonal Covid-19 pandemi har styret besluttet at årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Styret planlegger å organisere et ekstraordinært årsmøte etter sommeren så fremt det er i tråd med de retningslinjer som da gjelder.

For å sikre en rettferdig og god behandling av saker ber styret at beboere kun melder inn saker som ikke kan vente til høsten for behandling på årsmøtet 25. mai. Dersom saken er av en slik karakter at den må få en snarlig behandling i årsmøtet ber vi om at meldingen inneholder følgende informasjon:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet 25. mai.
  • Forslagsstilleren må redegjøre for bakgrunnen for saken samt belyse den godt da det ikke er anledning for andre beboere å stille spørsmål til saken.
  • Forslagsstilleren må formulere et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Forslagsstilleren må oppgi telefonnummer slik at vedkommende kan bli kontaktet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@badebakken.no innen fristen. Dersom du ikke kan levere inn sak skriftlig på epost kan du ta kontakt med styreleder på telefon og avtale en tid for overrekkelse av sakspapir. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte, beboermøte eller ekstraordinært møte etter årsmøte.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.